ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van de eenmanszaak Appel Strafrechtadvocatuur.

– Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Appel Strafrechtadvocatuur.

– Appel Strafrechtadvocatuur voldoet aan de eisen die daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten worden gesteld.

– Iedere aansprakelijkheid van Appel Strafrechtadvocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak.

– Appel Strafrechtadvocatuur zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met de opdrachtgever, en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Appel Strafrechtadvocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever stemt ermee in dat Appel Strafrechtadvocatuur aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens opdrachtgever aanvaardt.

– Appel Strafrechtadvocatuur zal werkzaamheden voor de opdrachtgever eerst aanvangen c.q. voortzetten nadat de opdrachtgever een voorschot zal hebben voldaan of in voorkomend geval, zekerheid zal hebben gesteld. De hoogte ervan zal door Appel Strafrechtadvocatuur in overleg in redelijkheid worden vastgesteld. Het honorarium dat de opdrachtgever aan Appel Strafrechtadvocatuur dient te voldoen, wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief, te vermeerderen met 21% BTW en 5% kantoorkosten. Kosten die Appel Strafrechtadvocatuur namens opdrachtgevers aan derden voldoet, worden op voorhand separaat in rekening gebracht.

– Appel Strafrechtadvocatuur zendt, tenzij anders is overeengekomen, eenmaal per maand voor de werkzaamheden een declaratie. Declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de werkzaamheden kunnen worden opgeschort en de wettelijke rente in rekening kan worden gebracht. Incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

– Appel Strafrechtadvocatuur zal bij beëindiging van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de van deze opdrachtgever afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken per gewone post retourneren en het dossier archiveren. Het kantoor behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen 5 (vijf) jaar na archivering te vernietigen. Processtukken in strafzaken ontvangen van een justitiële autoriteit worden onverwijld na beëindiging van de zaak hetzij aan die autoriteit geretourneerd hetzij vernietigd.

– Appel Strafrechtadvocatuur is met inachtneming van de Verordening op de publiciteit van de Orde van Advocaten in het kader van de belangenbehartiging vrij zonder nader overleg doch met inachtneming van de privacy van de cliënt mee te werken aan publiciteit over een zaak. Ook na beëindiging van de zaak bestaat die vrijheid met dien verstande dat zulks zoveel mogelijk in overleg met de cliënt plaatsvindt. Voor zover medewerking wordt gegeven aan publiciteit zonder dat dit in het kader van belangenbehartiging plaatsvindt is Appel Strafrechtadvocatuur hierin vrij mits het belang van de cliënt niet wordt geschaad.

– Appel Strafrechtadvocatuur is – indien noodzakelijk – vrij, onderling vervangingsmogelijkheden voor het optreden in rechte te treffen en zal de opdrachtgever in dat geval adequaat daaromtrent informeren.

– Appel Strafrechtadvocatuur is het toegestaan om de inhoud van een gevoerd telefoongesprek vast te leggen op een geluidsdrager.

– De rechtsverhouding tussen Appel Strafrechtadvocatuur en de opdrachtgever(s) wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding zullen voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

– Appel Strafrechtadvocatuur is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister aldaar onder nummer 64191273. Het BTW ID-nummer is NL002123475B29.